20140420_223532_0.png
Kanadas oljesand
– världens mest
miljöfarliga projekt?

Om priserna på olja blir tillräckligt höga blir i princip alla oljeförekomster lönsamma, även de som orsakar de största miljöskadorna. Ett exempel är utvinningen av olja ur de stora förekomsterna med s.k. oljesand i provinsen Alberta i västra Kanada – ett projekt som under de senaste åren har fått Kanada att framstå som en av de stora miljömarodörerna.
Enligt uppgift från Alberta Energy* finns det 173 miljarder fat olja i sanden som kan utvinnas med dagens teknik och till dagens priser (ett fat motsvarar 159 liter). Därutöver finns ytterligare 315 miljarder fat olja som skulle kunna utvinnas, vilket gör Kanada till det land som näst efter Saudiarabien har de största oljereserverna. Under 2007 utvanns drygt 1,3 miljoner fat olja om dagen och man planerar att fördubbla produktionen fram till 2017; Kanada är uppenbarligen på väg att bli en av de största oljeproducenterna i världen.
Oljesanden ligger i lager under ett markområde omfattande ungefär 140 000 kvadratkilometer (nästan ett och ett halvt Lappland) och idag påverkas ca 500 kvadratkilometer av brytningen. Ungefär en femtedel av oljesanden ligger nära markytan och grävs upp i dagbrott, för att sedan blandas med varmt vatten så att oljan frigörs från sanden. Det är den del som är lättast att utvinna. Resten, ca fyra femtedelar, ligger så djupt att het ånga måste pumpas ner i marken för att få oljan att lossna från sanden så att den kan pumpas upp. Kvar i marken blir bland annat förorenat vatten.
Vatten används i stora mängder, ca 1,8 miljarder liter varje dag Det förbrukade och starkt förorenade vattnet deponeras i konstgjorda avfallsdammar, vilka sägs vara världens största konstgjorda ”sjöar”. Fåglar måse skrämmas iväg för att de inte ska landa på vattenytan och förgiftas. Vad händer om vattnet i dessa dammar läcker ut till grundvattnet…
Det krävs mycket energi för att utvinna oljan; för att producera tre fat olja ur oljesand använder man naturgas motsvarande två fat olja!
Trots att det krävs så stora mängder energi för att att utvinna oljan är det uppenbarligen – med nuvarande oljepriser – en lönande verksamhet. Enligt Canadian Association of Petroleum Producers har produktionen under 1985-2005 genererat 770 miljarder kronor i olika slags skatter m.m. och av denna summa har 41 procent gått till den federala regeringen i Kanada.  
All ny utvinning av fossila bränslen bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. Men utvinningen av olja från särskilt ”smutsiga” källor, som den kanadensiska oljesanden, ger så stora extra nackdelar att det är förvånande att de över huvud taget godkänns. En förklaring, som bland annat gäller Kanada, är att utvinningen sker i glesbygder där det är ont om andra ekonomiska utvecklingsmöjligheter och där de som drabbas av markförstörelse och vattenföroreningar är politiskt svaga grupper såsom ursprungsbefolkningar.
Utsläppen av växthusgaser blir extremt hög på grund av den mängd energi som krävs för att värma det vatten som används och för att driva de jättelika maskiner som gräver upp oljesanden. Utsläppen enbart från denna produktion är högre än utsläppen från ett stort antal länder. Dessutom tillkommer de växthusgaser som uppstår när man förbränner den producerade oljan…  


NOTER:2009-08-31
© Tore Persson

20140704_223139_0.jpg