kinaidagw.jpg

Till rikedom och ära står människors lust. Men om dessa icke kan vinnas på rätta vägar, då är det bättre att de icke kommer oss till del.”
(Samtalen med Konfucius, tolkade av Alf Henrikson och Hwang Tsu-yü, 1949)

Solidariteten under Mao har ersatts av det ”ärofulla i att bli rik”

Sedan 1949 är Kina – Folkrepubliken Kina – en partidiktatur under ledning av Kinas kommunistiska parti. Under de första 27 åren leddes och dominerades den unga folkrepubliken av Mao Zedong. Det var en tid som karakteriserades av en jämnt fördelad fattigdom, av ideologisk likriktning och anpassning till de rådande politiska doktrinerna. Under den tiden genomfördes också ett antal politiska masskampanjer, av vilka några fick katastrofala följder. Det var också en tid med stora framsteg vad gäller levnadslängd, hälsovård för de fattigaste, läskunnighet etc.
Efter Mao Zedongs död 1976 kom Kina att under ca femton år ledas och domineras av Deng Xiaoping – som hade en helt annan ledarstil, självbild och samhällsvision än Mao, men som var lika auktoritär. Sedan hans tid präglas Kina av ekonomiska reformer och marknadstänkande, av öppenhet mot omvärlden och en personlig frihet som var otänkbar under Mao-tiden, av ökat materiellt välstånd för flertalet… – men också av en allt mer ojämnt fördelad rikedom och en fortsatt politisk kontroll av folket.
Den ekonomiska liberaliseringen gjorde det möjligt att utnyttja de möjligheter som öppnades med den vidgade globalisering som följde på Sovjetunionens fall 1991. Genom att ansluta sig till den internationella handelsgemenskapen har Kina kunnat utnyttja sin ekonomiska ”underutveckling” för att satsa på en snabb återhämtning. Det har skett genom att man tillåtit utländska företag att etablera sig i folkrepubliken för att med dess lågavlönade arbetare tillverka produkter för de amerikanska och europeiska marknaderna. Det gick visserligen trevande i början, med en massa restriktioner, men under Mao Zedongs tid hade det varit omöjligt. Det har också skett genom att allt fler kinesiska industrier har lärt sig att anpassa produktionen till vad som efterfrågas i väst.
Följden för länderna i väst blev högre arbetslöshet på grund av att många arbetstillfällen inom industrin gick förlorade – samtidigt som dess konsumenter kunnat glädja sig åt billiga varor som de aldrig hade kunnat få tag i utan globaliseringen.
Man kanske ska påpeka att en av förutsättningarna för denna omställning också har varit utvecklingen av de numera gigantiska containerfartygen.

Största ekonomin?
Kina är världens näst största ekonomi och är på väg att bli den största. Gissningarna om hur många år det kommer att ta innan Kina går om USA i denna ekonomiska kapplöpning har efterhand justerats ned, från ”någon gång i framtiden” till ”kanske om fyra år” (sagt 2012) eller ännu snabbare (runt 2015).
Enligt rapporter i media gick det ännu snabbare. Den 29 september 2014 blev Kina världens största ekonomi – i alla fall om man väljer att lita på de officiella siffrorna över Kinas bruttonationalprodukt och om man räknar om valutan till verklig köpkraft i respektive land. En omräkning av valutan till verklig köpkraft innebär till exempel att en dollar är mer värd i Kina än i USA eftersom man får mer för dollarna i Kina, med dess i genomsnitt lägre priser. Frågan om man kan förlita sig på den officiella statistiken handlar om att den kinesiska statistiken like lite som annan offentlig verksamhet är oberoende av den politiska ledningen. Den kan vara utsatt både för direktiv uppifrån och för manipulationer av inrapporterade data från provinser och företag.
Observera att detta handlar om den totala ekonomin, vilket innebär att Kina fortfarande har lång väg att gå innan men kommer upp i exempelvis USAs eller Sveriges inkomst per invånare.
Eftersom Kina har mer än fyra gånger så många invånare än USA ligger det egentligen inget sensationellt i att dess totala ekonomi är större. Det anmärkningsvärda är hur snabbt denna återhämtning har gått (vilket inom parentes innebär att Kina återtagit dess ekonomiskt ledande roll i världen som man hade före 1800-talet). Nästa land att gå förbi USA blir Indien…

Samhällsklyftorna
Från att ha varit ett av de ekonomiskt mest jämlika länderna i världen har Folkrepubliken Kina blivit ett av de mest ojämlika.
Ojämlikheten gäller också mellan de expansiva städerna och landsbygden liksom mellan kustregionerna i östra och södra Kina och det fattigare inlandet. Den kanske mest utsatta gruppen av alla är de så kallade migrantarbetarna, de ett par hundra miljoner fattiga och lågutbildade från landsbygden som rest till storstäderna för att arbeta på byggen och i fabriker men som inte kan bli folkbokförda där. De kommer till städerna som ”gästarbetare” utan att få den rätt till skolor etc som stadsborna har, de som är folkbokförda i städerna.
Framför allt drabbas migranternas barn. År 2013 var det närmare hundra miljoner barn som var diskriminerade av systemet. 36 miljoner barn lever med föräldrarna i städerna medan över 60 miljiner lever kvar i migranternas hembyar. Vanligen tas de om hand av mor- eller farföräldrar, men två miljoner av dem lever helt utan någon vuxen.
Förutom de så att säga synliga skillnaderna i inkomster mellan olika grupper tillkommer gapet mellan de som har möjlighet att låta sig mutas och alla andra, av vilka många tvingas muta sig till de rättigheter som de egentligen borde ha fri tillgång till.
Rättsapparaten gör ofta skillnad mellan hur man hanterar brott begångna av eliten, inte minst korruption som kan omfatta många miljoner, och brott begångna av de längst ned på samhällsstegen, vilket kan handla om mindre stölder.
Kina bär också på ett historiskt arv i form av hur man ser på intellektuellt arbete och kroppsarbete. Det är visserligen inte något unikt drag för Kina, men kanske starkare där än i de flesta andra länder.
Slutligen lider även Kina av tydliga könsskillnader – trots Mao Zedongs ord om att ”kvinnan bär upp halva himlen”. Den klyftan håller trots allt på att långsamt krympa, bland annat som en följd av att kvinnor i Kina liksom annorstädes ofta uppvisar betydligt bättre studieresultat än män. Det hjälper knappast på traditionella arbetsplatser, men det finns andra, som vissa utländska företag, som föredrar att anställa kvinnor – i alla fall på viktigare poster.
Kanske kan Kinas utveckling sedan inledningen av reformperioden bäst karakteriseras genom att citera den kvinnliga författaren Wang Anyi:
Vi rusar mot ett borgerligt samhälle med entusiasmen hos en proletär revolution” (Chaohua Wang, ed.: One China, Many Paths, 2003, min övers.).

Imponerande utveckling?
Många i väst har låtit sig imponeras av Folkrepubliken Kinas ekonomiska framsteg sedan reformperioden inleddes alldeles i slutet av sjuttiotalet. Och mycket har åstadkommits under de år som gått sedan dess.
Men om man istället tittar på utvecklingen under en längre tidsperiod, från hösten 1949 då Folkrepubliken Kina grundades efter kommunisternas seger i inbördeskriget, och jämför folkrepubliken med Taiwan, dit den besegrade regeringen och armén tog sin tillflykt? Ja, då blir utvecklingen i folkrepubliken genast betydligt mindre imponerande.
Man kan till exempel jämföra bruttonationalprodukten per invånare i folkrepubliken 2014 (12 900 dollar) med den i Taiwan (45 900 dollar). I folkrepubliken var det 2013 ca 6 procent som räknades som extremt fattiga; i Taiwan låg samma andel 2012 på 1,5 procent.
När det gäller ojämlikheten inom landet kunde man förvänta sig att det ”kommunistiska” Kina skulle ligga bättre till än det ”kapitalistiska” Taiwan, men det är tvärtom. Den s.k. Gini-koefficienten låg enligt officiella siffror 2014 på 0,469 i Kina men bara på 0,338 i Taiwan (se Kina idag > Land-fakta för en förklaring av Gini).
Tittar man på hälsoläget ser man att den förväntade medellivslängden i Kina ligger på ca 75 år medan man kan förväntas leva fyra år längre om man råkar vara född i Taiwan. Barnadödligheten är drygt tre gånger så hög i folkrepubliken jämfört med den i Taiwan.
På tal om barn, i Folkrepubliken Kina med dess ett-barns-politik föder varje kvinna i genomsnitt 1,55 barn. I Taiwan föder varje kvinna i genomsnitt bara 1,12 barn – utan någon ett-barns-politik !

Att förstå dagens Kina?
För att man ska kunna förstå dagens Kina måste man ha ett ganska gott hum om dess geografiska förutsättningar (se Natur & miljö), om dess historiska utveckling (se Historien) och om de filosofiska och religiösa föreställningar som under långa perioder påverkat kineserna (se Idéerna).
Även under den korta historien, sedan folkrepublikens etablering 1949, har en hel del hänt som påverkat och fortfarande påverkar dagens Kina, såsom:
Över huvud taget bör man komma ihåg att hela 1900-talet för Kinas del blev synnerligen dramatiskt. Medan vi i Sverige, i jämförelse med Kina, upplevde en i stort sett kontinuerlig ekonomisk och social utveckling genomgick Kina under förra århundradet – det som formade dagens kineser och deras föräldrar – våldsamma svängningar: den sista kejsardynastins nedgångsperiod, kejsardömets fall, splittringar och krig mellan olika regionala krigsherrar, krig mellan Japan och Kina samt inte minst inbördeskriget mellan nationalisterna och kommunisterna.
Därtill de omvälvande och radikala politiska förändringarna under den kommunistiska tiden, med ett antal politiska kampanjer med vittgående följder, av vilka de ovan nämnda – Stora språnget och kulturrevolutionen – bara är två exempel, om än de mest förödande totalt sett.
Ett exempel på en total omsvängning är folkkommunerna, vilka tillkom under Stora språnget. När de bildades, 1958,  blev i stort sett allt ägt gemensamt av kommunerna – även sådant som borde ha förblivit privat. När de avvecklades, i början av åttiotalet, privatiserades i stort sett allt – även det som rimligen borde ha fortsatt vara gemensamt ägt.


Jämlikheten och solidariteten?
Förändringarna sedan åttiotalet har varit omfattande. Några exempel:
 • Från att för bara några decennier sedan ha varit ett extremt ekonomiskt jämlikt land, med solidaritet som ledstjärna, är Kina idag ett av de mest ojämlika länderna. Idag är det drömmen att bli rik som med stöd av kommunistpartiet verkar vara den stora drivkraften för människor.
 • Det solidariska tänkandet under Mao-tiden gällde även provinserna; de rika fick bidra till de fattigare. Numera tillåts inte bara enskilda att bli rika först, utan även provinser och städer.
 • Sedan 1980 har 400-500 miljoner kineser fått det så mycket bättre ekonomiskt sett att de blivit del av en ny medelklass; samtidigt har det sociala skyddsnät som fanns under Mao Zedongs tid vittrat bort.
 • Läs- och skrivkunnigheten ökade dramatiskt under de första tio åren av kommunistiskt styre – samtidigt som censuren starkt begränsade vad man tilläts läsa. Idag är censuren långt ifrån avskaffad, men ändå långt mer tillåtande än på Mao Zedongs tid.
 • Fram till början av nittiotalet leddes Kina, som nämnts, mer eller mindre enväldigt av två auktoritära ledare, Mao och Deng. Från nittiotalet är det istället ett litet kollektiv som är den instans som har den högsta makten. Det är kommunistpartiets högsta ledning, politbyråns ständiga utskott. Dock, sedan Xi Jinping 2012 blev kommunistpartiets högste ledare kan man se tydliga tendenser till en återgång till ett mer auktoritärt styre, ett ännu mer auktoritärt styre, till mindre öppenhet samt till en personkult som börjar likna den under Mao Zedongs tid.
Lagstyrt eller…?
Idag är Folkrepubliken Kina:
 • Världens folkrikaste land (än så länge) trots ett-barns-politiken – men Indien är på väg att komma ikapp.
 • Ett land med snabb urbanisering. Under de närmaste tjugo åren räknar man med att minst 300 miljoner kineser kommer att flytta in till de stora städerna.
 • Det land i världen som släpper ut mest koldioxid – och som samtidigt satsar mest på alternativa energikällor.
 • Ett land där lagen spelar en allt större roll. Men om partiets intressen hotas, då får lagen maka på sig.
 • Ett land där varje år minst ett par hundra tusen protester av något slag äger  rum runt om i landet. Vanligaste anledningarna är miljöproblem på grund av företags utsläpp, att jordbruksland säljs till företag och bostadsföretag samt korrupta lokala ledare.
 • En kultur som är materialistisk – samtidigt som gamla ”vidskepligheter” fortfarande påverkar många kinesers vardagsliv.
 • Etc…

Några gåtor:  
 • Hur ska Kinas natur klara av den växande befolkningen med dess snabbt växande efterfrågan på bilar, vägar, vanliga konsumtionsvaror, kött på bordet etc?
 • En stor personlig frihet jämfört med för några decennier sedan, tillgång till Internet (om än inte allt är tillgängligt), fritt att resa inom landet och utomlands etc. Men partidiktaturen fortsätter och väldigt få kineser verkar bry sig. Vad kan det bero på?
 • Hundratals miljoner fattiga, men inga stora slumområden som i exempelvis indiska storstäder. Hur kan det förklaras?
 • Mao Zedongs porträtt lyser över torget vid Himmelska fridens port i Beijing. Samtidigt har kommunistpartiet genom reformprogrammet helt tagit avstånd från Maos politik. Hur hänger detta ihop?
 • Under Mao var den personliga kontrollen hård och inträngande, människors handlingsutrymme begränsat till vad partiet tillät, censuren mycket mer omfattande än idag etc, etc… Ändå finns det inte så få kineser som längtar tillbaka till den tiden?
 • Arbetsförhållandena i Kinas stora sammansättningsfabriker är allt annat än avundsvärda. Ändå hör man sällan talas om sådana protester?
 • Hur kan ett av de mest ojämlika länderna i världen styras av ett kommunistiskt parti, som borde ha just jämlikheten som högsta mål?
 • Hur stor ojämlikhet klarar ett samhälle av innan det kollapsar?
 • Strävan efter rikedom och nationalism har sedan Mao Zedongs död ersatt den maoistiska ideologin och gett kommunistpartiet en viss legitimitet. Men hur länge?

Fördjupningstips
(utförligare presentationer finns under Studie-tips):
 • Johan Björkstén: I mittens rike – det historiska och moderna Kina (2006).
 • Klas Eklund: Kina – den nygamla supermakten (2011).
 • Björn Kjellgren m.fl.: Kina idag (2009).
 • Björn Kjellgren: Kinakunskap (2000).
 • Johan Lagerkvist: Kina i globaliseringens mitt (2007).
 • Göran Leijonhufvud & Agneta Engqvist: Kina – den haltande kolossen (2008).
 • Börje Ljunggren: Kina – vår tids drama (2009).
 • Torbjörn Lodén: Kinas vägval – från himmelskt imperium till global stormakt (2012).
 • Torbjörn Lodén: Från Mao till Mammon – Idéer och politik i det moderna Kina (1998).
 • Loretta Napoleoni: Made in China – Den nya ekonomiska supermakten (2011).
 • Jojje Olsson: Det nya Kina – Den repressiva stormakten (2016).
 • Tore Persson: Kina – Den meritokratiska civilisationen (2021).
 • Ola Wong: När tusen eldar slickar himlen – Kinas väg mot framtiden (2007).
 • Giovanni Arrighi: Adam Smith in Beijing – Lineages of the twentyfirst century (2007).  
 • Peter Hessler: River Town – Two Years on the Yangtze (2001).  
 • Martin Jacques: When China Rules the World (2012).  
 • Mark Leonard: What does China Think? (2008).  
 • Liao Yiwu: The Corpse Walker – Real-Life Stories, China from the Bottom Up (2009).  
 • John Bryan Starr: Understanding China – A Guide to China's Economy, History, and Political Culture (2010).  
 • Chaohua Wang (ed.): One China, Many Paths (2003).
 • Xinran: Buy Me the Sky – The Remarkable Truth of China's One-Child Generations (2015).
Andra Internet-resurser:


2019-01-06
© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina


20120611_191141_0.jpg
Chongqing, en av Kinas största städer, med drygt tio
miljoner invånare. Drygt 30 miljoner bor i det ganska
stora område som tidigare utgorde östra delen av
provinsen Sichuan, men som numera styrs direkt
från Beijing.