20111026_001343_0.png

Den kinesiska kalendern består av sextio år  
 
Varje år i den traditionella kalendern representeras av ett av tolv olika djur, de så kallade zodiakdjuren. Enligt buddhistisk tradition kallade Buddhas på sin dödsbädd (483 f.Kr.) till sig alla djuren för att ta farväl av dem. Men det var bara tolv djur som kom och för att hedra dem döptes åren efter dom. Först kom råttan och därefter oxen, tigern, kaninen, draken, ormen, hästen, fåret, apan, tuppen, hunden och grisen.
De tolv djuren kopplas i kalendern samman med de fem elementen – trä, eld, jord, metall och vatten – så att varje år tillhör dels ett djur, dels ett element. Eftersom det finns tolv djur och fem element tar det sextio år innan man har avverkat alla möjliga kombinationer av djur och element. Den nuvarande sextio-åriga cykeln inleddes 1984 och avslutas följaktligen 2044.
Dessuton är varje ojämt år ett yang-år och varje jämnt år ett yin-år. Hela systemet kallas ”de himmelska stammarna och de jordiska grenarna”, med stammarna representerande de fem elementen samt yin och yang och grenarna representerande de tolv djuren.
Varje djur – liksom elementen samt yin och yang – har specifika karaktärer, som dels påverkar de personer som föds under det året, dels påverkar det innevarande året.  

Månkalender
Det traditionella kinesiska kalendern är en månkalender, baserad på månens fyra faser. Det innebär att det kinesiska nyåret – Kinas viktigaste helg – infaller på olika tider olika år enligt vår gregorianska kalender. Nyåret infaller mellan 21 januari och 19 februari. Det innebär till exempel att den som är född i början av januari 2012 i Kina anses vara född i kaninens år och inte i drakens år.

1
Råtta
1936
1948
1960
1972
1984
1996
2008
2020
2
Oxe
1937
1949
1961
1973
1985
1997
2009
2021
3
Tiger
1938
1950
1962
1974
1986
1998
2010
2022
4
Kanin
1939
1951
1963
1975
1987
1999
2011
2023
5
Drake
1940
1952
1964
1976
1988
2000
2012
2024
6
Orm
1941
1953
1965
1977
1989
2001
2013
2025
7
Häst
1942
1954
1966
1978
1990
2002
2014
2026
8
Get
1943
1955
1967
1979
1991
2003
2015
2027
9
Apa
1944
1956
1968
1980
1992
2004
2016
2028
10
Tupp
1945
1957
1969
1981
1993
2005
2017
2029
11
Hund
1946
1958
1970
1982
1994
2006
2018
2030
12
Gris
1947
1959
1971
1983
1995
2007
2019
2031

Den traditionella kinesiska kalendern avgör när traditionella helger infaller, såsom det kinesiska nyåret:  
 • 2013 (ormens år): 10 feb.
 • 2014 (hästens år): 31 jan.
 • 2015 (getens år): 19 feb.
 • 2016 (apans år): 8 feb.
 • 2017 (tuppens år): 28 jan.
 • 2018 (hundens år): 16 feb.
 • 2019 (grisens år): 5 feb.
 • 2020 (råttans år): 25 jan.
 • 2021 (oxens år): 12 feb.
 • 2022 (tigerns år): 1 feb.
 • 2023 (kaninens år): 22 jan.
 • 2024 (drakens år): 10 feb.
I övrigt följer man i Kina den internationellt vedertagna gregorianska kalendern – och det gör man även för moderna helger som exempelvis Kinas nationaldag och importerade helger som julen.
Däremot är sextioårs-dagen en viktigare födelsedag i Kina än femtioårs-dagen.
Under Kinas kejserliga tid, fram till 1912, var det kejsaren eller hovet som fastställde den årliga kalendern (det kan jämföras med Sverige där Kungliga Vetenskapsakademin mellan 1747 och 1972 hade monopol på att ge ut tryckta almanackor – för övrigt en av akademins viktigaste inkomstkällor).
Det var mycket att ta hänsyn till innan man kunde fastställa den kinesiska kalendern, inte bara månens och solens rörelser, skottmånader etc. Kalendern var av särskild betydelse för jordbruket och för andra säsongssysslor som till exempel betalningen av skatter. Det var också nödvändigt att följa en korrekt kalender för att inte störa harmonin i kosmos.
Till exempel verkställdes vanligen avrättningar av dödsdömda kriminella enbart under höstens sista månad, efter första frosten, i enlighet med en bestämmelse från år 260 f.kr. (se Tema-sidor > Lagen). Anledningen ska ha varit att undvika att ta någons liv under årstider då växter vaknade till liv eller frodades.

2014-02-01
© Tore Persson
Kommentarer till kinawebb@folkbildning.net 
webb.folkbildning.net/kina

20120605_024719_0.png
År 2012 är Drakens år i Kina.

20130212_015041_0.png
År 2013 är ormens år i Kina.

20140202_015632_0.png
År 2014 är hästens år i Kina.